Pin-Yin.org bù àn jūn chén

PinYin»Cheng Yu » Bu An Jun Chen

Bu An Jun Chen

bù àn jūn chén Annotate (不按君臣)

zhōng yī chǔ fāng ,yǐ jūn chén xiāng pèi wéi yuán zé 。jūn shì zhǔ yào ,chén shì fǔ yào 。bù àn jūn chén ,jiù shì wéi fǎn yào lǐ ,hú luàn yòng yào 。yǐn shēn wéi shǐ yòng dú yào dí yǐn yǔ 。
中医处方,以君臣相配为原则。君是主药,臣是辅药。不按君 臣,就是违反药理,胡乱用药。引申为使用毒药的隐语。

Prescription of doctor of traditional Chinese medicine, it is a principle suitably with Jun Chen. Gentleman is advocate medicine, I are complementary medicine. Do not press Jun Chen, disobey pharmacodynamics namely, use drug at random. Extend the meaning is the argot of use bane.