Pin-Yin.org bù biàn shuǐ tǔ

PinYin»Cheng Yu » Bu Bian Shui Tu

Bu Bian Shui Tu

bù biàn shuǐ tǔ Annotate (不便水土)

tóng “bù fú shuǐ tǔ ”。
同“不服水土”。

With " not accustomed to the climate of a new place " .