Pin-Yin.org bù jì qí shù

PinYin»Cheng Yu » Bu Ji Qi Shu

Bu Ji Qi Shu

bù jì qí shù Annotate (不计其数)

wú fǎ jì suàn shù mù 。xíng róng hěn duō 。
无法计算数目。形容很多。

Imponderable amount. Appearance is very much.