Pin-Yin.org bù jí zhī wù

PinYin»Cheng Yu » Bu Ji Zhi Wu

Bu Ji Zhi Wu

bù jí zhī wù Annotate (不急之务)

wú guān jǐn yào dí shì qíng ;bù jí yú zuò dí shì qíng 。
无关紧要的事情;不急于做的事情。

Inessential thing; Do not be eager to the business that do.