Pin-Yin.org bù shèn liǎo liǎo

PinYin»Cheng Yu » Bu Shen Liao Liao

Bu Shen Liao Liao

bù shèn liǎo liǎo Annotate (不甚了了)

①bù dà míng bái shì lǐ 。②fàn zhǐ bù dà qīng chǔ 。
①不大明白事理。②泛指不大清楚。

① is not big know a thing or two. ② be used in a general sense is not quite clear.