Pin-Yin.org bù xiāng shàng xià

PinYin»Cheng Yu » Bu Xiang Shang Xia

Bu Xiang Shang Xia

bù xiāng shàng xià Annotate (不相上下)

fēn bù chū gāo dī 。xíng róng chéng dù xiāng děng 。
分不出高低。形容程度相等。

Cent does not give on any account. Appearance level is equivalent.