Pin-Yin.org bù shěng rén shì

PinYin»Cheng Yu » Bu Xing Ren Shi

Bu Xing Ren Shi

bù shěng rén shì Annotate (不省人事)

hūn mí guò qù ,shī qù zhī jué 。
昏迷过去,失去知觉。

Insensible past, lose consciousness.