Pin-Yin.org bù zhuī jì wǎng

PinYin»Cheng Yu » Bu Zhui Ji Wang

Bu Zhui Ji Wang

bù zhuī jì wǎng Annotate (不追既往)

jiàn “bù jiù jì wǎng ”。
见“不咎既往”。

See " not censure sb for his past misdeeds " .