Pin-Yin.org qī bù bā chā

PinYin»Cheng Yu » Qi Bu Ba Cha

Qi Bu Ba Cha

qī bù bā chā Annotate (七步八叉)

xiāng chuán cáo zhí qī bù chéng shī ,wēn tíng yún fán bā chā shǒu ér fù chéng bā yùn ,hòu yīn yǐ “qī bù bā chā ”xíng róng cái sī mǐn jié 。
相传曹植七步成诗,温庭筠凡八叉手而赋成八韵,后因以“七 步八叉”形容才思敏捷。

7 paces of Cao Zhi of according to legend become a poem, lukewarm Ting Junfan 8 forked hands and endow with Cheng Bayun, hind because of with " 7 paces 8 fork " appearance creativeness is nimble.