Pin-Yin.org qī bù zhī cái

PinYin»Cheng Yu » Qi Bu Zhi Cai

Qi Bu Zhi Cai

qī bù zhī cái Annotate (七步之才)

yǒu qī bù chéng shī dí cái néng 。chēng rén cái sī mǐn jié 。
有七步成诗的才能。称人才思敏捷。

Have 7 Bu Chengshi's ability. Call a talent Sai Minjie.