Pin-Yin.org qī cháng bā duǎn

PinYin»Cheng Yu » Qi Chang Ba Duan

Qi Chang Ba Duan

qī cháng bā duǎn Annotate (七长八短)

①cháng duǎn gāo dī bù qí mào 。②líng luò bù quán mào 。③wèi shuō cháng dào duǎn ,lào tāo bù jué 。 ④yóu yán shì fēi hǎo dǎi 。
①长短高低不齐貌。②零落不全貌。③谓说长道短,唠叨不绝。 ④犹言是非好歹。

① accident discretion is not neat appearance. ② is decayed not panorama. ③ calls gossip, the nag is incessant. Anyhow of dispute of ④ You Yan.