Pin-Yin.org qī gǒng bā qiáo

PinYin»Cheng Yu » Qi Gong Ba Qiao

Qi Gong Ba Qiao

qī gǒng bā qiáo Annotate (七拱八翘)


形容关系不和谐或心情不舒暢。

Appearance concerns disharmonious or the mood not easy 暢 .