Pin-Yin.org qī xíng jù xià

PinYin»Cheng Yu » Qi Hang Ju Xia

Qi Hang Ju Xia

qī xíng jù xià Annotate (七行俱下)

xíng róng dú shū jí kuài ,cōng mǐn yì cháng 。
形容读书极快,聪敏异常。

Appearance reads splitting, sagacity is unusual.