Pin-Yin.org qī lā bā chě

PinYin»Cheng Yu » Qi La Ba Che

Qi La Ba Che

qī lā bā chě Annotate (七拉八扯)

①wèi màn wú biān jì dì xián tán 。②wèi luàn lā lái yī dà duī rén 。
①谓漫无边际地闲谈。②谓乱拉来一大堆人。

① calls boundless ground chat. ② calls to help one pile person in disorder.