Pin-Yin.org qī nán bā xù

PinYin»Cheng Yu » Qi Nan Ba Xu

Qi Nan Ba Xu

qī nán bā xù Annotate (七男八婿)

tóng “qī zǐ bā xù ”。
同“七子八婿”。

With " 7 child 8 husband " .