Pin-Yin.org qī pīn bā còu

PinYin»Cheng Yu » Qi Pin Ba Cou

Qi Pin Ba Cou

qī pīn bā còu Annotate (七拼八凑)

bǎ líng suì dí dōng xī miǎn qiáng pīn còu qǐ lái 。yì zhǐ hú luàn còu hé 。
把零碎的东西勉强拼凑起来。亦指胡乱凑合。

fragmentary thing reluctance medley rise. Also point to careless and patchy.