Pin-Yin.org qī shǒu bā jiǎo

PinYin»Cheng Yu » Qi Shou Ba Jiao

Qi Shou Ba Jiao

qī shǒu bā jiǎo Annotate (七首八脚)

xíng róng huāng zhāng luàn chuǎng 。
形容慌张乱闯。

Appearance rushs about hastily.