Pin-Yin.org qī wāi bā niǔ

PinYin»Cheng Yu » Qi Wai Ba Niu

Qi Wai Ba Niu

qī wāi bā niǔ Annotate (七歪八扭)

xíng róng wāi xié bù zhèng 。
形容歪斜不正。

Appearance is askew and frame-up.