Pin-Yin.org qī yán bā yǔ

PinYin»Cheng Yu » Qi Yan Ba Yu

Qi Yan Ba Yu

qī yán bā yǔ Annotate (七言八语)

xíng róng rén duō yǔ zá 。
形容人多语杂。

Form tolerate with others is multilingual miscellaneous.