Pin-Yin.org qī zhē bā kòu

PinYin»Cheng Yu » Qi Zhe Ba Kou

Qi Zhe Ba Kou

qī zhē bā kòu Annotate (七折八扣)

xíng róng bù àn shí zú jì suàn ,zhē kòu hěn dà 。
形容不按十足计算,折扣很大。

Appearance does not press dye-in-the-wood computation, the discount is very big.