Pin-Yin.org qī zhēn jiǔ liè

PinYin»Cheng Yu » Qi Zhen Jiu Lie

Qi Zhen Jiu Lie

qī zhēn jiǔ liè Annotate (七贞九烈)

jiù shí xíng róng fù nǚ wú bǐ zhēn jié gāng liè ,níng sǐ bù shī shēn 。
旧时形容妇女无比贞节刚烈,宁死不失身。

Woman of old times appearance is extremely duteous firm intense, absolutely refuse to to break a body rather.