Pin-Yin.org yī fēn yī háo

PinYin»Cheng Yu » Yi Fen Yi Hao

Yi Fen Yi Hao

yī fēn yī háo Annotate (一分一毫)

xíng róng hěn shǎo dí shù liáng 。
形容很少的数量。

Describe very few measure.