Pin-Yin.org yī wén bù míng

PinYin»Cheng Yu » Yi Wen Bu Ming

Yi Wen Bu Ming

yī wén bù míng Annotate (一文不名)

xíng róng jí qí pín kùn 。
形容极其贫困。

Appearance is extremely impoverished.