Pin-Yin.org yī xīn tóng gōng

PinYin»Cheng Yu » Yi Xin Tong Gong

Yi Xin Tong Gong

yī xīn tóng gōng Annotate (一心同功)

tóng xīn xié lì ,gòng fù shì gōng 。
同心协力,共赴事功。

Make concerted efforts, attend job meritorious service in all.