Pin-Yin.org yī xīn tóng guī

PinYin»Cheng Yu » Yi Xin Tong Gui

Yi Xin Tong Gui

yī xīn tóng guī Annotate (一心同归)

qí xīn qū xiàng tóng yī mù dí 。
齐心趋向同一目的。

Trend of be of one mind is same purpose.