Pin-Yin.org yī xīn tóng tǐ

PinYin»Cheng Yu » Yi Xin Tong Ti

Yi Xin Tong Ti

yī xīn tóng tǐ Annotate (一心同体)

yóu yán tóng xīn tóng dé 。
犹言同心同德。

You Yan be of one heart and one mind.