Pin-Yin.org yī xīn wú èr

PinYin»Cheng Yu » Yi Xin Wu Er

Yi Xin Wu Er

yī xīn wú èr Annotate (一心无二)

tóng xīn gòng zhì ,méi yǒu liǎng yì 。
同心共志,没有两意。

Homocentric in all annals, without two meaning.